^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
20210310 082705 110 marca uczniowie naszego liceum oraz technikum przystąpili do egzaminu z jezyka niemieckiego DSD B1. Na egzaminie sprawdzane są umiejętności z czytania, słuchania i pisania. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu językowego na poziomie b1 ,co im bardzo ułatwi wejście na konkurencyjny rynek pracy.
DSC 0721 2
 

18 marca 2021 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim obchodziło - w dość szczególnych okolicznościach - Złoty Jubileusz nadania szkole imienia. Mottem uroczystości stały się kilkakrotnie powtórzone przez Panią dyrektor szkoły, dr Dorotę Gajdę-Szczegielniak, słowa Roberta Heinleina: „Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości.”. Zatem mając na uwadze tę wyjątkową w swojej wymowie myśl dyrekcja szkoły, wybrani nauczyciele, absolwenci i uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, by w przededniu  100. rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego upamiętnić patronów szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zbigniew Kubalańca, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, Monika Jurek oraz wójt Gminy Dobrzeń Wielki, Piotr Szlapa. Zdalnie, poprzez platformę Classroom, w spotkaniu uczestniczyło 85 uczniów wraz z nauczycielami. 

Kulminacyjną częścią obchodów  było wystąpienie prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego pod intrygującym słuchaczy tytułem „Ciepła zima, gorące lato 2021 r. czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i III powstanie śląskie w public history”. Zamierzeniem prelegenta było, aby biorący udział w spotkaniu mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roku 1921 , którego – wprawdzie nikt z żyjących nie pamięta – ale zachowało się wiele źródeł historycznych, które pozwalają odtworzyć tamtejsze wydarzenia i dokonać wielopłaszczyznowej analizy. Historyk powołał się na nieocenione w tym zakresie badania prof. Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które w 2019 r. znalazły wyraz w obszernej syntezie „Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka”, wyznaczając tym samym poziom narracji historycznej. Nie sposób w krótkiej relacji oddać treść całego wystąpienia prof. Marka Białokura, które w pełni zasługuje na oddzielną publikację, ale warto zaznaczyć, iż prelegent dokonał wnikliwej analizy sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-politycznych i ekonomicznych oraz osadził problematykę powstań śląskich i plebiscytu w szerokim kontekście międzynarodowym, w sytuacji ścierania się interesów wielkich mocarstw, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii . Zakończenie I wojny światowej w tej części Europy dopiero otwierało arenę walk o granice państw i sfery wpływów. Cytując słowa Adama Mickiewicza, mocno podkreślił, iż to właśnie Wielka Wojna umożliwiła Polakom ziszczenie marzeń o własnym państwie. Oddzielnym wątkiem wystąpienia była obecność historii plebiscytu oraz powstań śląskich we współczesnej przestrzeni publicznej. Mogliśmy wspólnie z historykiem prześledzić miejsca i pomniki upamiętniające tamtejsze wydarzenia, przyjrzeć się  okolicznościowym monetom i znaczkom, poznać ofertę edukacyjną muzeów, a także zasoby Internetu. Ten niezwykle obfity w treści merytoryczne wykład może być dla uczniów i nauczycieli inspiracją do dalszych działań edukacyjnych, lekcji, wycieczek i projektów, a przede wszystkim dyskusji.

   W programie obchodów nie zabrakło też elementów współczesnych. Z inicjatywy absolwenta liceum, Marcina Luszczyka, przygotowano kapsułę czasu, w której znalazło się 50 tekstów (opowiadań i wierszy) o szkole autorstwa samych uczniów. Teksty sporządzono w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.  Kapsułę uroczyście zakopano na terenie szkoły, w tzw. atrium, z zamiarem sięgnięcia do niej za 20 lat.

     Doskonałym podsumowaniem tej skromnej w oprawie, ale bogatej w treść uroczystości niech będą słowa marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły skierowane do dyrektor Doroty Gajdy-Szczegielniak w okolicznościowym liście gratulacyjnym:

„[…]Gratuluję społeczności szkolnej wspaniałego patronatu, który od półwiecza inspiruje do aktywności oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych, w duchu poszanowania wartości oraz praw humanistycznych, w tym wolności oraz naszej wielokulturowej wspólnotowej  tożsamości. Jubileusz jest także pięknym zwieńczeniem 50 lat upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o powstaniach śląskich, utrwalonej w postawach i dokumentacji kolejnych pokoleń uczniów i absolwentów Liceum.”[…]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mirosława Grabowska

      jubileusz1jubileusz2jubileusz3

IMG 20210322 WA0001202103221427 3 1

Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

   z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza naukę w trybie zdalnym  dla uczniów wszystkich  klas szkół podstawowych. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem, prowadzone będą na platformie Google Classroom. O wszelkich zmianach  będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik. Analogicznie jak to miało miejsce w okresach poprzednich, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na wniosek rodziców mogą być objęte opieką świetlicową. Rodziców, którzy pracują w takich instytucjach prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. 
   Równocześnie przypominamy, że wszystkie pozostałe placówki wchodzące w skład naszego Zespołu Szkół pracują  zdalnie, na dotychczasowych zasadach.
   Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia będących młodocianymi pracownikami, odbywać się będzie również na dotychczasowych zasadach.

Z życzeniami zdrowia oraz szybkiego powrotu do nauczania stacjonarnego

- Dyrekcja szkoły

https://www.kuratorium.opole.pl/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach/

 pasowanie 1          Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ dnia 5 marca odbyło się ich uroczyste ślubowanie.
To był wyjątkowy dzień. Uczniowie klasy pierwszej czekali na tę uroczystość od początku roku szkolnego. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa tradycyjne pasowanie na ucznia klasy pierwszej nie mogło się odbyć standardowo w pierwszych miesiącach nauki.
           W uroczystej akademii wzięli udział przedstawiciele klasy II, którzy w imieniu szkolnej społeczności, powitali najmłodszych kolegów i koleżanki, obiecali pomoc w rozwiązywaniu problemów, życzyli pierwszoklasistom jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu przyjaźni i radosnych dni w naszej szkole.
Uczniowie klasy pierwszej w obecności Pani Dyrektor Doroty Gajdy- Szczegielniak oraz rodziców zaprezentowali program artystyczny, w którym celująco zdali egzamin na uczniów. Udało im się zrzucić zaklęcie pozostania na zawsze maluchami i z pomocą Dobrych Wróżek (uczennic z klasy III) wybrali się w podróż do czterech krain. Dzieci udowodniły, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, są pracowite, mądre i grzeczne. Zdobyły symbole krain (Muzyki, Pracy, Miłości i Mądrości), a zatem zasłużyły na miano Pierwszaków.
       Niezwykle podniosłym momentem podczas akademii było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły. Dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz złożyła pierwszakom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie im wiele radosnych chwil.
Pierwszoklasiści zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez rodziców i Samorząd Uczniowski, a także otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na uczniów.
       Najmłodszym uczniom naszej szkoły życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

1 IMG 20210305 122119
IMG 20210312 WA0002   50 lat temu, 18 marca 1971 r. Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim, decyzją ówczesnego Kuratora Okręgu Szkolnego w Opolu, dra Stanisława Micka, otrzymało imię Powstańców Śląskich. Uroczystość nadania szkole patrona odbyła się - nieprzypadkowo - 3 maja tego samego roku, ponieważ w tym dniu – jak powszechnie wiadomo – przypadała 50. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W ocenie ówczesnych władz szkolnych, nowo nadane imię placówce oświatowej, miało przybliżać młodzieży i społeczności lokalnej obraz z niedawnej przecież wówczas historii regionu, a zatem miało pełnić określone funkcje społeczno-wychowawcze.
   Właśnie teraz nieprzypadkowo wracamy do tamtego wydarzenia, gdyż wpisuje się ono w obchody kolejnej, już 100., okrągłej, rocznicy plebiscytu i powstań śląskich. Nasza szkoła, do dziś nosząca to imię, pragnie również zaznaczyć swój udział w odbywających się z tej okazji licznych wydarzeniach w regionie. 18 marca b. r. – z uwagi na znane wszystkim ograniczenia pandemiczne – planujemy – niestety tylko online – uroczysty apel połączony z wykładem prof. dra hab. Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego „Ciepła zima, gorąca wiosna 1921 r., czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku. Plebiscyt i powstania śląskie we współczesnej przestrzeni publicznej”. Spodziewamy się, że zarówno wykład Profesora, jak i cała uroczystość będzie dla naszej młodzieży okazją do refleksji nad historią i kulturą pamięci.
   Warto zatem w tym miejscu krótko przypomnieć, iż obecne Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim to szkoła z tradycjami, pierwsza wiejska ponadpodstawowa szkoła ogólnokształcąca w Polsce, powołana w 1953 r. Przez minione lata była pomostem do rozwoju dla kolejnych pokoleń absolwentów, którzy zasilili m.in. grono naukowców, lekarzy, prawników, nauczycieli, duchownych, ludzi kultury, polityki i administracji samorządowej. Dzisiejsi uczniowie bądź niedawni absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują osiągnięcia swoich poprzedników, zdobywając laury w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-artystycznych.
   Patrząc wstecz, na minione 50 lat, a zatem złoty jubileusz tak istotnego dla szkoły wydarzenia, wolno nam z poczuciem dumy stwierdzić, że godnie kontynuujemy wypracowane przez te lata tradycje.
   Dlatego z przyjemnością będziemy gościć w murach szkoły nowych uczniów, których serdecznie zapraszamy, by swoją edukację zaplanowali w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Mirosława Grabowska

   Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Emily Przybyła została laureatką finału WKJN. Emily zajęła drugie miejsce na podium z wynikiem 97,5%.

   Jest to ogromny sukces, ponieważ wojewódzkie konkursy przedmiotowe cieszą się ogromnym prestiżem i zwalniają ósmoklasistów z egzaminów oraz są mile widziane w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

   Dziękujemy  i gratulujemy Emily za ogromny wkład pracy, poświęcony czas, który przeznaczyła na przygotowania do poszczególnych etapów konkursu.


emilka

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  Informujemy, że zgodnie z propozycją MEiN oraz CKE w szkole przeprowadzone zostaną próbne egzaminy maturalne i ósmoklasisty.
Egzaminy zostaną przeprowadzone dla uczniów kl. III LO, 4T  oraz klasy 8 PSP w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielki, w dniach i godzinach wskazanych w komunikacie MEiN.
   Wszyscy, którzy przystępować będą do egzaminów stawiają się w szkole o wyznaczonej godzinie i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Na terenie szkoły wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa:
  • dezynfekcja rąk,
  • dystans społeczny,
  • zasłanianie ust i nosa.
W czasie egzaminów uczniowie mogą zdjąć maseczkę, przy wejściu do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, a po jego zakończeniu uczniowie udają się do domów. Aby uniknąć  zgromadzeń na terenie szkoły, egzaminy rozpoczynać się będą o różnych godzinach i wyznaczonych salach.
Dla uczniów przystępujących do egzaminów w danym dniu  zajęcia lekcyjne zostają zawieszone. Obecność uczniów potwierdzona będzie obecnością szkole.

Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba uczniów

Klasa/

grupa

j. polski (pp)

03.03.

(środa)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T

matematyka (pp)

04.03.

(czwartek)

212

8:30

16

IIIa

214

8:40

13

IIIa+IIIb

215

8:50

13

IIIb

217

9:00

13

4T

210

9:10

12

4T


W pozostałych dniach, w których organizowane będą próbne egzaminu do szkoły przychodzą ( obowiązkowo) i zwolnieni są z pozostałych zajęć tylko Ci uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu w sesji majowej 2021. 

 

Harmonogram   próbnych egzaminów ósmoklasisty

Przedmiot/poziom

Data

Sala

Godz.

Liczba

uczniów

j. polski

17.03.

(środa)

206

8:50

12

208

9:00

11

matematyka

18.03.

(czwartek)

206

8:50

12

208

9:00

11

j. angielski

19.03.

(piątek)

208

8:50

10

206

9:00

11

j. niemiecki

19.03.

(piątek)

210

9:00

2
Dyrekcja ZS w Dobrzeniu Wielkim

 

Wykazy uczniów na egzamin w dniu 03,04.03.2021r. ( załącznik >>)

Wytyczne MEiN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych 

   Miło nam poinformować, że uczennica PSP nr 3, należącego do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, awansowała do finału WKJN, który odbędzie się w czwartek 18.02.2021r. na UO.
   Tegoroczny konkurs był  wyjątkowo trudny, a uczestnicy eliminacji gminnych reprezentowali bardzo wysoki poziom. Uczestnicy tego etapu musieli wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami językowymi, przekraczającymi zakres programu nauczania w szkole podstawowej. Również była sprawdzana  wiedza z  takich dziedzin jak: polityka , geografia i zwyczaje  Niemiec.
   W eliminacjach gminnych  godnie reprezentowało naszą społeczność szkolną troje uczniów: Emily Przybyła, która w eliminacjach gminnych zajęła 1 m-ce, Roman Mikoszek, który zajął 3 m-ce a także Anika Zdera, która uklasowała się tuż za podium.
   Dziękujemy Emily, Romkowi i Anice  za ogromny wkład pracy, poświęcony czas, który przeznaczyli na przygotowania.  Zdobytą wiedzę i  umiejętności językowe będą mogli wykorzystać  już w niedługiej w przyszłości, startując w Olimpiadzie Języka Niemieckiego dla szkół średnich.

  image1image2

W tym roku w ZS w Dobrzeniu Wielkim nie można było zobaczyć na korytarzach uczniów klas starszych barwnie przebranych – jedynie klasy 1-3 PSP mogły przeżyć w tradycyjny sposób Rosenmontag (Różany Poniedziałek). W czasach pandemii karnawał świętuje się inaczej.

Co roku w zapustny poniedziałek dobrzeńscy uczniowie i nauczyciele języka niemieckiego przychodzili do szkoły w wymyślnych strojach.

W tym roku postanowiono utrzymać szkolną tradycję i nie poddać się pandemii korona wirusa. Uczniowie mający w tym dniu lekcje języka niemieckiego poznawali zwyczaje karnawałowe krajów niemieckojęzycznych. Miłą odmianą, zarówna dla uczniów jak i nauczycieli było możliwość zobaczenia się w przebraniach karnawałowych.

Pozdrawiamy karnawałowym Alaaf!


karnaval1
karnaval2

image4

    Uczniowie naszego liceum, Linda Smuda z klasy 2ap i Krystian Jonczyk z klasy 2bg godnie reprezentowali społeczność szkolną na etapie okręgowym 44. Olimpiady Języka Niemieckiego. Tegoroczna olimpiada była wyjątkowo trudna, nie tylko dlatego, że odbyła się w sposób zdalny, lecz również pod względem merytorycznym- jej poziom był bardzo wysoki. Uczestnicy tego etapu musieli wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami językowymi, a także szeroką wiedzą z dziedziny historii, geografii i gospodarki  Niemiec. 
    Dziękujemy Lindzie i Krystianowi  za ogromny wkład pracy, poświęcony czas, który przeznaczyli na przygotowania.  Zdobyta wiedza i  umiejętności językowe są ogromnym kapitałem, który wierzymy wykorzystają w przyszłości.

44Olimpniem